Onze innovatie

Diabeter

Overname Diabeter maakt uitbreiding innovatief zorgmodel mogelijk
 

Medtronic heeft op 21 mei 2015 de overname van Diabeter, een nationaal behandelcentrum voor kinderen en jongeren met type 1 diabetes, bekend gemaakt. Door samen te werken, kunnen beide partijen het patiëntvriendelijke concept van Diabeter nu naar een hoger niveau tillen en dit sneller voor meer mensen in meer landen beschikbaar maken, zodat meer mensen met diabetes betere toegang tot zorg krijgen en van een betere gezondheid kunnen genieten.

Diabeter

Onafhankelijkheid gewaarborgd

Uiteraard is ook na deze overname gewaarborgd dat Diabeter haar professionele autonomie, onafhankelijkheid bij de klinische besluitvorming en het kiezen van therapieën en merken onverkort en te allen tijde zal behouden. Medtronic speelt geen rol bij de keuze van therapie/merk of de klinische besluitvorming en heeft ook de expliciete wens hierbuiten te blijven. Verscheidene leveranciers, producttypes en -merken zullen dus een plaats blijven houden in het productportfolio van Diabeter.


Als mensen kiezen voor diabeteszorg bij Diabeter zullen hun behandelaars de allerbeste zorg aan hen leveren. Daarbij hebben zij de vrijheid om, in overleg met (de ouders van) de patiënt, de beste keus voor behandeling en advies voor behandelmiddelen te maken. De artsen bij Diabeter zijn en blijven volledig onafhankelijk in hun klinische besluitvorming. Dat is vastgelegd in regels en werkwijzen van Diabeter en gebaseerd op de afspraken en regels van medische beroepsgroepen. Van het medisch personeel wordt dan ook verwacht om ongeacht de eigendomsoverdracht de beste behandeling te kiezen voor elke afzonderlijke patiënt, zoals overigens ook is vastgelegd in de eed van een arts. De Cliëntenraad van Diabeter en alle andere wettelijk verplichte structuren blijven toezicht houden op de zorguitkomsten, de ervaringen en tevredenheid van de patiënten.

Privacy beschermd

Daarnaast blijft de privacy van de medische gegevens beschermd door de huidige wetten op de privacy in de gezondheidszorg en de normen voor Goede Klinische Praktijken (GKP). Diabeter garandeert dat — net als bij elke reguliere zorginstantie — alle individuele gegevens van de patiënten, medische onderzoeken en research binnen de medische omgeving blijven. Medtronic heeft geen toegang tot patiëntengegevens. Individuele patiëntendata worden uitsluitend gebruikt door werknemers van Diabeter in het kader van de behandeling. Diabeter heeft, net als alle zorginstanties, de plicht om deze gegevens indien dit nodig is te rapporteren aan gezondheidszorgautoriteiten of ziektekostenverzekeraars, zoals algemeen is geaccepteerd in de zorg. Geaggregeerde, geanonimiseerde behandelgegevens kunnen in het kader van goed omschreven onderzoeksvraagstellingen wel gedeeld worden met derden, waaronder Medtronic.

Diabeter blijft Diabeter

Voor de patiënt blijft Diabeter hetzelfde. Het logo blijft hetzelfde. De vertrouwde aanpak – huiselijke sfeer, dag en nacht bereikbaar, telefonisch spreekuur en contact via e-mail blijft bestaan. Onderzoek en technologische ontwikkelingen blijven doorgaan en komen zelfs versneld beschikbaar, met vele middelen, merken en technieken. De oprichters van Diabeter blijven verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Diabeter-patiënten zullen dus hetzelfde hoge zorg- en kwaliteitsniveau ervaren als nu.


Op deze manier blijft Diabeter mensen met diabetes helpen hun ziekte beter onder controle te houden met behulp van een zorgteam van wereldklasse, informatie in realtime over de status van hun aandoening en de nieuwste technologie. Door de overname door Medtronic komen nieuwe mogelijkheden beschikbaar waarmee meer patiënten sneller toegang zullen hebben tot de best mogelijke zorg en de technologie die hun aandoening het best ondersteunt. Met als beoogd resultaat een betere medische uitkomst en kwaliteit van leven voor patiënten, en daarmee ook economische voordelen voor de gehele gezondheidszorg.

Beweegredenen Medtronic

Deze overname markeert de eerste activiteiten van Medtronic op het gebied van een geïntegreerd zorgmodel voor diabetes en sluit aan bij de service and solutions-divisie, die zich richt op de overgang van de onderneming naar nieuwe bedrijfsmodellen. Medtronic meent dat een geïntegreerd zorgmodel dat de arts en patiënt samenbrengt, met realtime informatie en de nieuwste behandelingstechnologieën, kan leiden tot betere resultaten voor de patiënt en lagere kosten voor de gezondheidszorg. Diabeter heeft baanbrekend werk verricht met dit type benadering in Nederland en Medtronic is van mening dat deze innovatieve aanpak op grotere schaal kan worden toegepast om meer patiënten, op meer plaatsen over de hele wereld te kunnen helpen.


Diabeter zal haar expertise nog sneller kunnen uitbouwen, en de zorg en diensten voor nog meer patiënten blijven verbeteren. Nieuwe producten zullen sneller beschikbaar komen; en vanuit Diabeter zullen eerder meer inzichten, voorlichting en kennis beschikbaar komen als gevolg van de groeiende omvang van het klinische en onderzoekswerk. Een ander voorbeeld van hoe de samenwerking ten goede kan komen aan de patiënten is het IT- en communicatiesysteem. Diabeter heeft haar eigen systeem ontwikkeld dat controle op afstand mogelijk maakt. Met de hulp van Medtronic kan dit systeem verder worden ontwikkeld, door nieuwe connectiviteitsoplossingen, communicatie-instrumenten en interactieve apps te gebruiken die de zorg voor de Diabeter-patiënten nog verder zal verbeteren. Vanzelfsprekend blijven alle gegevens vertrouwelijk in het behandeldomein van Diabeter en zal het systeem ook open blijven voor concurrerende producten. Alles bij elkaar genomen zullen de kwalitatieve en kwantitatieve dimensies van het Diabeter-model nog sneller toenemen dan voor de overname mogelijk was.

Neem voor meer informatie contact op met de MiniMed Care klantenservice diabetes.benelux@medtronic.com

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van Medtronic International Trading Sarl.
MiniMed,  Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.