Algemene Voorwaarden

DIABETES ESHOP – ALGEMENE  GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSHOP

Deze algemene voorwaarden van Medtronic Trading NL B.V. (de “Algemene Voorwaarden”) hebben betrekking op het gebruik van de diabetes webshop van Medtronic https://shop.medtronic-diabetes.nl/.  

1. DEFINITIES

Aanbod: de Producten, Medische Producten en/of digitale inhoud die door Medtronic aan de Gebruiker worden aangeboden in de Webshop.

Account: het gebruikersaccount dat een Gebruiker aanmaakt op de Website.

Gebruiker: de gebruiker van de Webshop.

Machtiging: een door de Zorginstelling aan een Gebruiker verstrekte machtiging, waarbij de Zorginstelling goedkeuring geeft aan die Gebruiker voor het bestellen van een of meer Medische Product(en) I binnen een bepaalde termijn.

Medische Producten: Medische Producten I en Medische Producten II.

Medische Producten I: medische hulpmiddelen in de zin van de Wet op de medische hulpmiddelen die vallen onder de dekking van het krachtens artikel 10 Zorgverzekeringswet vastgestelde basispakket en die slechts op basis van een Machtiging door de Gebruiker kunnen worden besteld.

Medische Producten II: producten voor medische zorg, anders dan Medische Producten I, die door een Gebruiker kunnen worden besteld in de Webshop zonder dat daartoe een Machtiging is benodigd.

Medtronic: Medtronic Trading NL B.V., vestigings- en bezoekadres: Earl Bakkenstraat 10, 6422 PJ, Heerlen], email: , telefoonnummer:        045 566 8800, bereikbaar op werkdagen tussen 8:30-17:00, KvK-nummer: 14086470, BTW nummer: NL814926629B01

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Medtronic en de Gebruiker naar aanleiding van een bestelling van een Gebruiker middels de Webshop en de acceptatie daarvan door Medtronic.

Producten: de producten, anders dan Medische Producten, die door Medtronic worden aangeboden in de Webshop.

Website: de website van Medtronic: https://www.medtronic.nl/

Webshop: de webshop van Medtronic: https://shop.medtronic-diabetes.nl/

Zorginstelling: het ziekenhuis of de zorginstelling in Nederland waar een Gebruiker patiënt is.

 

2. TOEPASSINGSGEBIED

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten alsmede alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden, eventuele adviezen, waaronder tevens begrepen toekomstige rechtsbetrekkingen, verricht door of met Medtronic in het kader van de Webshop. Afwijkingen en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de Gebruiker geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

2.2 De laatste update van deze Algemene Voorwaarden vond plaats op 17 december 2015. Medtronic behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden zal Medtronic online bekend maken op https://www.medtronic-diabetes.nl/. De Gebruiker is alleen gebonden aan de versie van de Algemene Voorwaarden waarmee de Gebruiker zich bij het sluiten van de Overeenkomst akkoord heeft verklaard.

 

3. ACCOUNT

3.1 Het bestellen van Producten en/of Medische Producten via de Webshop kan slechts plaatsvinden nadat de Gebruiker zich heeft geregistreerd en een Account heeft geopend.

3.2 Een Gebruiker kan slechts een Account openen indien hij voldoet de alle navolgende voorwaarden:

  • de Gebruiker is een natuurlijk persoon en handelt niet in het kader van beroep of bedrijf;

  • de Gebruiker is tenminste 18 jaar oud of - in geval de Gebruiker minderjarig is - heeft toestemming verkregen van een ouder of voogd voor het openen van het Account;

  • de Gebruiker is volledig handelingsbekwaam;

  • de Gebruiker beschikt over het serienummer van zijn/haar Medtronic insulinepomp.

3.3 Medtronic verzoekt rechtspersonen, natuurlijke personen die handelen in het kader van beroep of bedrijf en medische verenigingen contact op te nemen met de klantenservice: diabetes.benelux@medtronic.com of tel: 0800-3422338. Kantooruren van 8.30-17.00. Postadres: Earl Bakkenstraat 10, 6422 PJ  Heerlen.

3.4 Het is een Gebruiker niet toegestaan om zich onder een andere naam te registreren of via een Account van een ander Producten en/of Medische Producten te bestellen.

3.5 De Gebruiker staat ervoor in dat de informatie in het Account te allen tijde juist en volledig is.

3.6 De Gebruiker dient zijn inloggegevens en wachtwoord van het Account te allen tijde vertrouwelijk te behandelen en mag deze nooit vrijgeven of beschikbaar stellen aan derden.

3.7 Indien de Gebruiker vermoedt dat derden kennis hebben (gehad) of toegang hebben (gehad) tot zijn of haar Account, dan dient de Gebruiker Medtronic hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen zodat de toegang tot zijn Account kan worden geblokkeerd. Medtronic is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) onbevoegd gebruik van een Account.

3.8 Medtronic kan, te allen tijde en zonder opgave van redenen, een verzoek tot registratie weigeren of een Account blokkeren of verwijderen. Medtronic gaat hier in ieder geval toe over indien een Gebruik niet of niet langer voldoet aan de voorwaarden genoemd in dit artikel 3. Gebruikers waarvan het gebruikersaccount is geblokkeerd of verwijderd, kunnen zich slechts opnieuw registreren nadat zij daar voorafgaande toestemming van Medtronic voor hebben gekregen.

 

4. BESTELPROCES

4.1 De Gebruiker erkent dat Medtronic niet kan garanderen voldoende Medische Producten en/of Producten op voorraad te hebben en dat Medtronic een levering onder bepaalde omstandigheden kan weigeren. De Gebruiker moet er dus zelf op toezien dat hij tijdig de Producten en/of Medische Producten bestelt om aan zijn persoonlijke behoeften te kunnen blijven voldoen.

4.2 Medtronic mag een bestelling van meerdere Producten en/of Medische Producten met een verschillende levertijd opvatten als afzonderlijke bestellingen.

4.3 De Gebruiker erkent dat hij zelf verantwoordelijk is om te beoordelen of een door hem besteld Product en/of Medisch Product onder het in artikel 10 Zorgverzekeringswet vastgestelde basispakket valt. De Gebruiker kan daartoe overleg plegen met de Zorginstelling.

 

5.   HET AANBOD

5.1 Indien het Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk door Medtronic in het Aanbod vermeld.

5.2 De beschrijving van het Aanbod is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Gebruiker mogelijk te maken.

5.3 Kennelijke verschrijvingen en vergissingen (onder andere ten aanzien van de prijs van de Producten) op de Website, in de Webshop, in de door Medtronic verzonden e-mails dan wel in ander materiaal, zijn niet bindend voor Medtronic.

 

6 DE PRIJS

6.1 De in de Webshop vermelde prijzen voor het Aanbod zijn in Euro's en inclusief BTW.

6.2 Eventuele verzendkosten, administratiekosten of kortingen worden uitdrukkelijk bij het Aanbod vermeld.

6.3 Na de totstandkoming van de Overeenkomst voert Medtronic geen prijsverhogingen door.

 

7   DE OVEREENKOMST  

7.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Medtronic de bestelling van de Gebruiker per e-mail, op het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres, aanvaardt.

7.2 Medtronic aanvaardt een bestelling van een Medisch Product I uitsluitend indien en pas nadat Medtronic heeft vastgesteld dat de vereiste Machtiging aanwezig is. Indien een Machtiging ontbreekt, of indien de bestelling niet overeenkomt met de Machtiging (bijvoorbeeld omdat de hoeveelheid producten afwijkt of omdat de geldigheidsduur van de Machtiging is verlopen), dan zal Medtronic dit aan de Gebruiker communiceren. Medtronic is op geen enkele wijze aansprakelijk voor (de gevolgen van) het ontbreken van de Machtiging.

7.3 Medtronic behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om (ook op andere gronden dan genoemd in artikel 7.2) een bestelling of een levering te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, bijvoorbeeld indien Medtronic een redelijk vermoeden heeft dat de Gebruiker jegens Medtronic of een met Medtronic gelieerde derde fraude heeft gepleegd,  indien de Gebruiker in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of indien een Medisch Product of Product niet op voorraad is. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, zal Medtronic dit zo snel mogelijk aan de Gebruiker communiceren.  

7.4 Het is de Gebruiker niet toegestaan Producten en/of Medische Producten door te verkopen aan derden. De Gebruiker vrijwaart Medtronic voor iedere schade die voortvloeit uit een overtreding van deze bepaling.

 

8 HERROEPINGSRECHT

8.1 Ten aanzien van Medische Producten I geldt geen herroepingsrecht. De bepalingen 8.2 tot en met 8.10 van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing op Producten en/of Medische Producten II.

8.2 De Gebruiker kan de Overeenkomst met betrekking tot Producten en/of Medische Producten II gedurende een bedenktijd van 14 dagen  (de “Bedenktijd”) zonder opgave van redenen ontbinden via het modelformulier voor herroeping dat Medtronic in haar Webshop ter beschikking stelt. Medtronic stuurt na ontvangst van het ingevulde modelformulier voor herroeping, onverwijld een ontvangstbevestiging daarvan aan de Gebruiker.

8.3 De Bedenktijd gaat in op de dag nadat de Gebruiker, of een vooraf door de Gebruiker aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  1. als de Gebruiker in eenzelfde bestelling meerdere Producten en/of Medische Producten II heeft besteld: de dag waarop de Gebruiker, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

  2. als de levering van een Product en/of Medisch Product II bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Gebruiker, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

8.4 Tijdens de Bedenktijd dient de Gebruiker zorgvuldig om te gaan met het Product en/of het Medische Product II en de verpakking. De Gebruiker is aansprakelijk voor de waardevermindering van het Product en/of het Medische Product II die het gevolg is van het gebruik van het Product en/of het Medische Product II, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van het Product en/of het Medische Product II vast te stellen.

8.5 Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van de verzending van het in artikel 8.1 bedoelde herroepingsformulier, zendt de Gebruiker het Product en/of het Medische Product II terug aan Medtronic, of overhandigt dit aan (een gemachtigde van) Medtronic. De Gebruiker is aansprakelijk voor schade aan of verlies van het Product en/of het Medische Product II dat wordt geretourneerd.

8.6 De Gebruiker dient het Product en/of het Medische Product II terug te zenden met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, onbeschadigd, schoon en conform de door Medtronic verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.7 De Gebruiker draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product en/of het Medische Product II.

8.8 Nadat Medtronic een Product en/of Medische Product II in goede staat retour heeft ontvangen, vergoedt Medtronic het aankoopbedrag van en eventuele door Medtronic in rekening gebrachte leveringskosten voor het geretourneerde Product en/of Medische Product II, binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Gebruiker de herroeping aan Medtronic heeft vermeld.

8.9 Medtronic gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Gebruiker heeft gebruikt. Indien de oorspronkelijke betalingswijze geannuleerd, vervallen of anderszins veranderd is, dient de Gebruiker Medtronic onmiddellijk te informeren op het volgende e-mailadres: diabetes.benelux@medtronic.com. Indien de Gebruiker dit achterwege laat en restitutie plaatsvindt door middel van de oorspronkelijke betalingswijze, is dat voor eigen rekening en risico van de Gebruiker. Medtronic verleent niet meer dan één restitutie.

8.10 Indien de Gebruiker heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, dan betaalt Medtronic de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug.

 

9 BETALING

9.1 Medische Producten I worden door de Zorginstelling aan Medtronic betaald. De kosten voor Medische Producten I zullen dus niet door Medtronic bij de Gebruiker in rekening worden gebracht. De Gebruiker dient er rekening mee te houden dat in voorkomend geval een eigen bijdrage moet worden betaald conform het bepaalde in de Regeling Zorgverzekering (voor zover van toepassing).

9.2 Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of in eventuele aanvullende voorwaarden, dienen de door de Gebruiker verschuldigde bedragen voor de Producten en/of de Medische Producten II te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst.

9.3 De Gebruiker heeft een keuze uit verschillende betalingswijzen zoals weergegeven in de Webshop tijdens het bestelproces. Indien Medtronic extra kosten in rekening brengt voor het gebruik van een bepaalde betalingswijze, dan brengt Medtronic de Gebruiker daarvan vóór betaling plaatsvindt op de hoogte.

9.4 De Gebruiker heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Medtronic te melden.

9.5 Indien de Gebruiker niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Medtronic is gewezen op de te late betaling en Medtronic de Gebruiker een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Medtronic gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 

10. LEVERING

10.1 Medtronic bezorgt alleen in Nederland. Indien een Gebruiker een bestelling wenst te ontvangen buiten Nederland, dient de Gebruiker contact op te nemen met Medtronic om de mogelijkheden en kosten daarvan te bespreken.

10.2 Medtronic streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden via PostNL of een andere vervoerder naar het bij bestelling aangegeven afleveradres, tenzij het bestelde Product en/of Medisch Product niet voorradig is, in welk geval de bestelling zo spoedig mogelijk nadat het Product en/of Medisch Product weer op voorraad is, wordt geleverd. Mocht Medtronic om bepaalde redenen afwijken van het bepaalde in dit artikel 10.2 dan krijgt de Gebruiker hiervan via e-mail een bericht.

10.3 Levertijden zijn slechts bij benadering en de enkele overschrijding van een toegezegde leverdatum in de Overeenkomst is geen tekortkoming van Medtronic. Een indicatie van de leverdatum of het bezorgmoment geldt niet als het overeenkomen van een afwijkende leveringstermijn.

10.4 Indien het Product en/of het Medisch Product II niet binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelbevestiging aan de Gebruiker is geleverd, is de Gebruiker gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij partijen uitdrukkelijk een langere levertijd zijn overeengekomen. Deze bepaling is niet van toepassing op de levering van Medische Producten I.

10.5 Medtronic is gerechtigd in delen te leveren. Medtronic zal in dat geval per deellevering het leveringstijdstip opgeven.

10.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van de Producten en/of Medische Producten berust bij Medtronic tot het moment van bezorging aan de Gebruiker of een vooraf aangewezen en aan Medtronic bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

11. GARANTIES

11.1 Voor zover enige garantievoorwaarden zijn vastgelegd in een gebruikershandleiding bij een Product en/of Medisch Product, dan zijn die voorwaarden van toepassing.

 

12. KLACHTEN

12.1 Indien de Gebruiker een klacht heeft over de Webshop, het Aanbod of over Medtronic, dan kan de Gebruiker zijn/haar klacht telefonisch kenbaar maken aan Medtronic op het volgende (gratis) telefoonnummer:  0800-633 333. De Gebruiker dient hierbij (waar van toepassing) het artikelnummer, batchnummer, ordernummer en een gedetailleerde beschrijving van de klacht en het aantal betrokken producten te vermelden.

12.2 De Gebruiker kan een klacht over de Webshop, het Aanbod of over Medtronic ook indienen in overeenstemming met de ‘Klachtenprocedure Medtronic Diabetes’. Deze volgt hierna.

Klachtenprocedure Medtronic Diabetes

Indien u een klacht heeft over de service van Medtronic of de kwaliteit van een product, dan verzoeken wij u dit z.s.m. bij ons te melden. Dit kan via e-mail naar diabetes.benelux@medtronic.com of telefonisch via 0800-3422338.

U ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging en informatie over de (mogelijke) vervolgstappen. Indien wij meer informatie nodig hebben om de klacht goed te analyseren, dan zullen wij dit kenbaar maken in onze ontvangstbevestiging of telefonisch contact met u opnemen. Wij zullen er alles aan doen om samen met u de juiste oplossing te vinden.

 

13. DE TOEWIJZING VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN AAN DERDEN

13.1 Medtronic behoudt zich het recht voor om haar rechten en verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden en uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde en/of om haar rechten en verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden en uit de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren.

 

14. AANSPRAKELIJKHEID

14.1 Medtronic is niet aansprakelijk voor de (tijdelijke) onbeschikbaarheid van de Webshop, onderbreking van één, een aantal of alle functies van de Webshop, technische storingen of een slechte werking van de Webshop, ook niet in het geval dit ertoe leidt dat bestellingen niet, niet tijdig of verkeerd worden verwerkt.

14.2 Met inachtneming van de wettelijke kaders omtrent, onder meer, productaansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van Medtronic jegens de Gebruiker te allen tijde beperkt tot het maximale bedrag waarvoor Medtronic is verzekerd tegen ondernemingsrisico’s. Deze bepaling geldt niet voor Medische Producten I.

14.3 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het verantwoord gebruik van de Producten en/of Medische Producten, indien van toepassing conform de meegeleverde bijsluiter, en voor overleg met de Zorginstelling over (het gebruik van) de Producten en/of Medische Producten.

 

15. PRIVACY

15.1 In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verwerkt Medtronic de persoonsgegevens van de Gebruiker die zijn ingevoerd in het Account en, in geval van een bestelling van een Medisch Product, gegevens over de gezondheid van een Gebruiker (de “Persoonsgegevens”).

15.2 Medtronic verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement, dat hier https://www.medtronic-diabetes.nl/privacy is te raadplegen en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

15.3 Medtronic kan de Persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. Indien een Gebruiker hier geen prijs op stelt, kan de Gebruiker dit aangeven tijdens het bestelproces in de Webshop.

15.4 Uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst en voor zover toegestaan op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens, kan Medtronic  Persoonsgegevens verstrekken aan verbonden ondernemingen van Medtronic (waaronder Medtronic, Inc., een onderneming gevestigd in de VS), dienstverleners of vertegenwoordigers. Medtronic zal te allen tijde zorgdragen voor een passend niveau van beveiliging van de Persoonsgegevens.

15.5 Indien een Gebruiker Medische Producten I bestelt, dan heeft de Zorginstelling die de Machtiging daartoe heeft verstrekt inzage in de gegevens omtrent die bestelling, waaronder de Persoonsgegevens en de hoeveelheid en aard van de bestelde producten.

 

16. OVERIG

16.1 Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing, tenzij uit dwingend rechtelijke bepalingen iets anders voortvloeit. Geschillen die uit deze Algemene Voorwaarden of uit de Overeenkomst voortvloeien, worden in eerste aanleg beslecht door de Rechtbank te Maastricht.

16.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

16.3 Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig of onuitvoerbaar is, wordt hierdoor de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aangetast. Een dergelijke niet rechtsgeldige of onuitvoerbare bepaling zal worden vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die het door partijen beoogde economisch effect van de niet rechtsgeldige of onuitvoerbare bepaling het dichtst benadert.

16.4 Wanneer door Medtronic afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet dat Medtronic alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden door de Gebruiker kan eisen.

16.5 Bij vragen over of opmerkingen over de Webshop, de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, kan de Gebruiker contact opnemen met Medtronic op het volgende diabetes.benelux@medtronic.com.

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van Medtronic International Trading Sarl.
MiniMed,  Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.